Evaluatie CO2

Evaluatie CO2 Prestaties 2017

Ambitie

Van Happen Containers is en blijft ambitieus. Dat is verankerd in ons beleid waarin groei, duurzaamheid en winst centraal staan. Op gebied van Planet is dat vertaald naar energiebewustzijn, goed rijgedrag om brandstof te besparen, zoveel mogelijk reststromen recyclen en minimalisatie van uitstoot.

In 2017 heeft Van Happen Containers de Lean & Green Star behaald. Een prestatie om trots op te zijn, niet omdat we een certificaat hebben behaald, maar omdat we de CO2-uitstoot sinds 2012 met 20% (relatief) hebben gereduceerd. Nu we dit succes hebben mogen ervaren, is dat alleen maar meer motivatie om het energie- en brandstofverbruik nog verder terug te dringen.

De nieuwe uitdaging is om een tweede Lean & Green Star te halen. Daartoe wordt in 2018 een projectplan gerealiseerd, waarbij het uitgangspunt is om in 3 jaar tijd de CO2-uitstoot met nog eens 10% te reduceren. Dat moet mogelijk worden door verdere route-optimalisatie, brandstofoptimalisatie en mogelijkheden onderzoeken voor alternatieve technologieën (waaronder voertuigtechniek).

Samen Duurzaam Ondernemen

Van Happen Containers gelooft in samen duurzaam ondernemen. Door de krachten te bundelen kun je meer bereiken. Daarvoor organiseren we meerdere overlegmomenten met stakeholders. Met het doel om kennis en ervaringen te delen. Het gedachtegoed is dat alle organisatie eigen ‘slimmigheden’ bedenken en implementeren. Ook op gebied van duurzaamheid, zoals verbeteringen inzake energie- en brandstofverbruik. Door het delen van de slimmigheden en uitwisselen van ervaringen, kan gezamenlijk geïnnoveerd worden.

Van Happen Containers neemt actief deel aan / is initiatiefnemer van de volgende initiatieven:

  • Lean & Green Award: in 2017 is de Lean & Green Star behaald. Deelname aan benchmarks, om kennis te delen en nieuwe initiatieven te implementeren. In 2018 wordt een projectplan opgesteld om de tweede Lean & Green Star te behalen.
  • Samen met DAF testen uitvoeren om de optimale inzet te realiseren van de DAF vrachtauto’s.
  • In samenwerking met diverse bedrijven ketenprojecten opzetten om kunststoffen te recyclen.
  • In samenwerking met Kuijper Installaties wordt een zonnepanelen frame ontwikkeld om units te voorzien van eigen opgewerkte stroom.
  • Recyclen van kunststoffen containers in samenwerking met ESE
  • Met stakeholders het Van Happen Bos aanplanten onder begeleiding van partner Trees for All.

Zie ook: http://www.skao.nl/gecertificeerde-bedrijven?id=579

 

 

Doelstellingen1ScopeDoel 2014 Status 2014Doel 2015 Status Q1-Q2 2015 Status 2015 Status Q1-Q2 2016 Status 2016 Status Q1-Q2 2017 Status 2017
Brandstofverbruik vrachtwagenpark met 10% verbeteren.13,2% reducerenBeperkte verbetering. In 2015 10% rijgedrag verbeteren.Overstap van sturen op brandstof-verbruik naar rijgedrag. Rijgedrag met 10% verbeteren.Rijgedrag verbetert, echter borgen ervan kost veel moeite.Rijdgedrag goed inzichtelijk. Gegevens geven een positieve trend. Potentieel is er, echter nog niet te meten hoeveel er verbeterd is.Nieuwe boord-computers moeten nieuwe inzicht geven inzake rijgedrag en dit visueel kunnen weergeven.Implementatie nieuwe boord-computers geslaagd. Nu rijgedrag statistieken opnieuw programmeren en rapporteren.Gegevens uit de boordcomputer moeten omgezet worden in brandstof-rapportages.Parameters voor scores rijgedrag dienen geoptimaliseerd te worden om chauffeurs de juiste rapportages te kunnen verstrekken.
Samenwerking DAF om brandstofverbruik te reduceren.11% reductie realiseren door optimalisatie van voertuigen.Beperkte verbetering. In 2015 10% rijgedrag verbeteren door middel van de technische hulpmiddelen.Blijvend samenwerken met DAF & Volvo om optimaal de nieuwste technieken in te kunnen zetten.Nieuwe EURO 6 vrachtauto’s hebben een goed potentieel. Uit testen blijkt dat er zuiniger mee gereden kan worden. In 2015 in totaal 33 EURO 6 vrachtauto’s in gebruik.89% van het vracht-wagenpark is EURO 5 of beter.Ruim 90% van het vracht-wagenpark is EURO 5 of beter. Start proef DAF inzake duurtest.Ruim 94% van het vracht-wagenpark is EURO 5 of beter. Proef duurtest in samenwerking met DAF is lopende.Nieuwe trucks in gebruik genomen.98,2% betreft EURO 5 of beter.
Groene stroom om een lagere CO2 conversie factor toe te kunnen passen. Vervolgdoel (in 2015 gedefinieerd) om zelf energie op te wekken.2Overstappen naar groene stroom en daarmee 2,43% reductie realiseren.Overgestapt naar nieuwe leverancier met groene stroom met CertiQ gecertificeerde GVO’s.Vervolgdoel: Nagaan mogelijkheden om zelf energie op te wekken.Project uitgesteld vanwege investering in sorteerlijn. Na ingebruikname sorteerlijn kan nagegaan worden welke stromen vrij komen en of daarmee energie opgewekt kan worden.Gesprekken gepland met mogelijke partner om energie op te wekken. Doel voor 2016 – 2017.Verschillende ideeën lopende. Grootschalig project, hetgeen tijd nodig heeft.Mailing ontvangen van SKAO dat groene stroom met GVO’s van Noorse waterkracht niet meer in aanmerking komen voor de emissiefactor ‘groene stroom’. In 2017 wordt dit omgezet.Er wordt volledig groene stroom met GVO’s Windkracht uit Nederland ingekocht.Er wordt volledig groene stroom met GVO’s Windkracht uit Nederland ingekocht.
Elektrische – hybride personenwagens inzetten om brandstofverbruik zakelijke personenwagens te reduceren.1Onderzoeken inzet van hybride auto’s: werkelijk verbruik versus praktijk verbruik.Onderzoek opgestart. Vele hybride voertuigen hebben een sterk afwijkend verbruik. Plan van aanpak voor laadpalen verkregen.Laadpalen plaatsen om te voorzien in de mogelijkheden om plug-in hybride personenwagens op te laden.Doel wordt doorgeschoven naar 2016.Doel wordt doorgeschoven naar 2016.Zuinige nieuwe personenauto’s ingezet. Gezien de afstanden die gereden worden, bewust niet gekozen voor hybride. Deze hybriden laten een sterk afwijkend praktijkverbruik zien.Verbruikscijfers worden gemonitord. Op grond daarvan kunnen analyses worden gemaakt.Nieuwe Mercedes auto’s vertonen gunstig verbruik.Voor 2018 wordt voorzien in mogelijkheden om auto’s elektrisch te kunnen laden.
CO2 uitstoot als gevolg van het verbranden afval terugdringen.3Ten minste 2 ketenprojecten opstarten, waarbij CO2 uitstoot gereduceerd wordt.Ketenproject vergroten containers en recycling glas gestart.Recycleprojecten aangaan om structureel minder afval te gaan verbranden.Doelstelling wordt doorgeschoven naar 2016 in verband met het implementeren van de nieuwe sorteerlijn. Daarmee wordt een substantieel gedeelte van het afval voortaan gerecycled.Testen met nieuwe sorteerlijn zijn veelbelovend. Een substantieel deel van het afval kan gesorteerd worden, waarmee verbranding wordt voorkomen.Sorteerlijn wordt continu geoptimali-seerd. Dit leidt nu reeds tot grote aantallen (tonnen) kunststoffen en papier die niet meer verbrand, maar als grondstof ingezet worden.Sorteerlijn wordt uitgebreid, waardoor sorteer-prestaties verder verbeteren en ‘schonere’ grondstoffen kunnen worden verkregen. Deze kunnen beter ingezet worden in de keten.Uitbreidingen sorteerlijn hebben plaatsgevonden met wasinstallatie en persinstallatie. In de keten wordt een aanzienlijke (ruim 31.000 ton) CO2 uitstoot vermeden.In 2018 de sorteerlijn aanvullend optimaliseren om meer afval te kunnen sorteren en in te kunnen zetten als grondstof.
Duurzaam inkopen en daarmee een reductie van 3% CO2 uitstoot realiseren.3Papierverbruik reduceren, mogelijkheden onderzoeken om gerecyclede afvalzakken te gaan gebruiken.Onderzoek naar gerecycled afvalzakken gestart. Grotendeels PEFC – FSC hout ingekocht. 20 EURO 6 vrachtauto’s. Proef met watergedragen verf is geslaagd.Gerecyclede ketens opzetten: – Containers – Kunststof – HoutGerecyclede containers dragen structureel bij aan een lagere CO2 uitstoot.1.293 gerecycled containers ingekocht en daartoe 20 ton kunststoffen aangeleverd. Daarmee 29 ton CO2 uitstoot voorkomen. Nieuwe voertuigen zijn nog zuiniger en kunnen volledig gerecycled worden. Meer gerecoverde banden ingekocht waarmee 80% CO2 reductie is gerealiseerd.Beleid gecontinueerd: gerecyclede containers, gecoverde banden, schone voertuigen.Beleid gecontinueerd: 1.115 gerecyclede containers ingekocht, gecoverde banden, schone voertuigen.Beleid gecontinueerd: gerecyclede containers, gecoverde banden, schone voertuigen.Beleid continueren, er wordt ten doel gesteld om 5 ketenprojecten op te zetten om 10 producten uit afval te produceren.
Brandstof-optimalisatieSamenwerken in de keten om brandstof te modificeren die resulteert in een significante besparing.Samenwering gerealiseerd. Plan van aanpak en projectplan gerealiseerd waarbij begin 2015 de modificatie getest kan worden.Pilot starten met de nieuwe brandstof.Eerste pilot heeft plaatsgevonden, maar was zeer beperkt. Problemen met temperatuur. Nieuwe test wordt gerealiseerd. Project loopt achter op planning.Tweede pilot heeft plaatsgevonden, testrit verliep goed, nu installatie optimaliseren.Installatie om te produceren kent gebreken. Deze moeten opgelost worden.Testen uitgesteld tot na aanpassingen installatie.Installatie onvoldoende betrouwbaar. Proeven stopgezet.
Ritefficiency1Steunpunten realiseren in Nederland. Continueren ritefficiency en inzet van LZV’s.Geen concrete besparing te berekening. Alle actiepunten zijn gerealiseerd.Verder optimaliseren van brandstofverbruik per bak / opdracht.Implementatie van geauto-matiseerd plannen. Meerdere LZV’s in gebruik genomen. Wecycle container ontwikkeld. Aantal transportbewegingen zijn daarmee structureel terug gedrongen.Route optimalisatie zijn succesvol. Er is dermate efficiënter getransporteerd dat ruim 567 ton CO2 uitstoot is voorkomen.Meerder route-optimalisaties in uitvoering.

Nieuwe LZV’s in gebruik genomen.

Route-optimalisaties zijn succesvol. Routes VW: 3,0% verbeterd aan kilometers (gerelateerd aan het aantal stops).Route-optimalisaties zijn succesvol. Routes VW, MO en GLAS tussen 2,0% en 4,0% verbeterd aan kilometers (gerelateerd aan het aantal stops).Route-optimalisaties zijn succesvol. Routes VW, MO en GLAS tussen 2,0% en 4,0% verbeterd aan kilometers (gerelateerd aan het aantal stops).
CO2 afvangen in de ketenStart van bomenproject om bomen te gaan planten. Elke boom in Europa vangt gemiddeld tijdens de groeifase 0,5 ton CO2 per jaar af.Eerste gesprekken gevoerd, tweede helft van 2015 starten met bomen planten.Contract getekend om 100 bomen te planten. In 2016 nagaan welke vorm van samenwerken waardevol is.Contract met Trees for all is lopende en wordt in tweede helft van 2016 afgesloten.Contract met Trees for alle gesloten voor de aanplant van 2 hectare bos.Project met Trees for All-in uitvoering.Eerste deel Van Happen Bos aangeplant.
CO2 verbeteren in de keten2 ketenprojecten opstarten om CO2 terug te dringen.Van Happen heeft ervoor gekozen om eerst de sorteerlijn te implementeren in de tweede helft van 2015. Feitelijk is dit een gigantisch project om beter te recyclen, met minder CO2 uitstoot in de keten. Wel gaat het elektraverbruik van Van Happen Containers daarmee substantieel omhoog.Sorteerlijn is opgestart en biedt vele mogelijkheden om ketenprojecten op te zetten.Er wordt momenteel gewerkt aan meerdere ketenprojecten.Er wordt momenteel gewerkt aan meerdere ketenprojectenStart gemaakt met inventarisatie mogelijke ketenprojecten.Er wordt ten doel gesteld om 5 ketenprojecten op te zetten om 10 producten uit afval te produceren.

1: In 2012 is een start gemaakt met het programma om 20% reductie aan CO2 uitstoot te realiseren. Onderstaand de doelstellingen op hoofdlijnen uitgewerkt. Met kleuren wordt de status van de doelstelling aangegeven. Grijze vlakken betekenen dat de doelen geen betrekking hadden op die periode.

=Doel volledig behaald
=Doel grotendeels behaald (> 50%)
=Doel gedeeltelijk behaald (< 50%)
=Doel niet behaald
=Doelstelling niet voor betreffende periode
=Doelstelling is lopende